Inspekcija

Stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ br. 115/18.), s danom 1. travnja 2019. godine, poslovi inspekcijskog nadzora u području zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, upravljanja vodama, zaštite prirode, prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, elektroenergetike, toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, plinskog i naftnog sektora, prelaze u djelokrug Državnog inspektorata.

Nadzor zaštite okoliša

Inspekcija zaštite okoliša u okviru svojih nadležnosti obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba nad primjenom Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te propisa donesenih na temelju tih zakona, kojima se reguliraju opća pitanja zaštite okoliša, zaštita zraka i postupanje s otpadom i opasnim otpadom, te zaštita od svjetlosnog onečišćenja.

Temeljem ovih propisa inspekcija nadzire provođenje mjera iz akata procjene utjecaja na okoliš i objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, te poduzima mjere radi uklanjanja mogućih štetnih posljedica na okoliš uslijed izvanrednih događaja, nadzire kvalitetu mora za kupanje na plažama, prekogranični promet otpada i opasnog otpada, kakvoću tekućih naftnih goriva, postupanje s tvarima koji oštećuju ozonski sloj, te provedbu ratificiranih međunarodnih ugovora.

Inspekcija zaštite okoliša provodi i razvija koordinirajuću ulogu u sektoru okoliš i uspostavlja suradnju s ostalim nadležnim inspekcijama i drugim državnim tijelima u planiranim nadzorima, izvanrednim događajima, te razmjeni podataka u cilju brže uspostave informacijskog sustava zaštite okoliša. 

SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA ZAŠTITE OKOLIŠA
Sandra Bućan – načelnica Sektora
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Tel: 01/6610 900

Zoran Bošnjak - Glavni inspektor zaštite okoliša
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6610 900

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – područna jedinica Zagreb
Za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije
Snježana Šimunić - voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6610 900

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Osijek
Za područje Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije
Jasna Paladin-Popović - voditeljica Službe
Trg Lava Mirskog 3, 31 000 Osijek
Tel: 031 250 116
Faks: 01/3717-212

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Split
Za područje Šibensko-kninske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije
Živana Krnić - voditeljica Službe
Stjepana Radića 28, Šibenik
Tel: 022 213-461

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – područna jedinica Rijeka
Za područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije
Jadranka Krstelj - voditeljica Službe
Blaža Polića 2/1, 51000 Rijeka
Tel: 051 325-781

Služba inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka
Dubravka Pajkin Tučkar - voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6610 900

Služba inspekcijskog nadzora u području gospodarenja otpadom
Zora Jelić - voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6610 900

Prijave inspekciji zaštite okoliša putem elektroničke pošte na adresu: okolis.inspekcija@mzoe.hr

 

Nadzor zaštite prirode

Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite prirode, prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, propisa o genetski modificiranim organizmima u dijelu kojim se uređuje uvođenje stranih vrsta i genetski modificiranih organizama u prirodu, propisima o pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama te poduzima mjere određene tim propisima; obavlja inspekcijski nadzor ispunjavanja uvjeta, dopuštenja, rješenja i ostalih akata u području zaštite prirode, nadzire korištenje i uporabu zaštićenih dijelova prirode, stanje prirode i provođenje mjera zaštite prirode, obavlja nadzor u postupanju zaštićenim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama, obavlja nadzor nad držanjem i uzgojem zaštićenih i drugih divljih vrsta za koje je potrebno ishoditi dopuštenje; obavlja nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i mjera utvrđenih rješenjima na temelju drugih zakona iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode, osigurava izvršavanje mjera naloženih nadzorom i predlaže mjere u cilju zaštite prirode; u suradnji s inspekcijskim službama drugih država obavlja nadzor prekograničnog prometa i trgovine zaštićenim vrstama postupajući na temelju međunarodnih propisa, organizira i sudjeluje u zajedničkom nadzoru sa službama drugih državnih tijela, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore u području zaštite prirode s inspektorima tijela državne uprave nadležnih prema posebnim propisima, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija; po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode koje provodi Ministarstvo, nadzire rad službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, sudjeluje u unaprjeđenju rada inspektora i stručnom osposobljavanju službe neposrednog nadzora; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaštite prirode, sudjeluje u izradi uputa vezanim za inspekcijsko postupanje, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ministarstva, te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru inspekcijskog nadzora zaštite prirode, ustrojene se sljedeće službe:
8.2.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode-Kontinentalna Hrvatska
8.2.2. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode-Jadranska Hrvatska.

SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA ZAŠTITE PRIRODE
Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb
 
Krešimir Ilić – načelnik Sektora
Radnička cesta 80/3, 10000 Zagreb
Tel: 01/4866-193
e-mail: kresimir.ilic@mzoe.hr 
 
Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Kontinentalna Hrvatska
mr.sc. Hrvoje Stunković – voditelj Službe
Zrinskog-Frankopana 9, 40 000 Čakovec
Telefon: 040/370-812
e-mail: hrvoje.stunkovic@mzoe.hr 

Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode – Jadranska Hrvatska
Damir Mitrović – voditelj Službe 
Ivana Mažuranića 30/1, 23 000 Zadar
Telefon: 023/309-806
e-mail: damir.mitrovic@mzoe.hr 

 

 

Nadzor zaštite voda

Služba državne vodopravne inspekcije obavlja poslove koji se odnose na provođenje inspekcijskog nadzora i daljnjih postupaka vezano za provedbu mjera i izvršenja obveza određenih zakonima, podzakonskim propisima i planskim dokumentima iz područja upravljanja vodama kojima su uređena područja: zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda, nadzor instalacija (postrojenja) kojima je izdano obvezujuće vodopravno mišljenje (IPPC lokacije), nadzor prilikom izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba, provedba koordiniranih inspekcijskih nadzora s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor vodnih građevina, nadzor obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; suradnja s drugim tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama i institucijama a osobito s drugim inspekcijama; sudjelovanje u izradi stručnih mišljenja, predlaganje i sudjelovanje u pripremama, izmjenama zakona i podzakonskih propisa; priprema i izrađuje godišnji i periodički plan rada i izvještaja o radu te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

SEKTOR DRŽAVNE VODOPRAVNE INSPEKCIJE, INSPEKCIJE ELEKTROENERGETIKE, TOPLINARSTVA, UGLJIKOVODIKA I GEOTERMALNIH VODA ZA ENERGETSKE SVRHE
Antonije Vasilj – načelnik Sektora, Glavni državni vodopravni inspektor
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb


Služba državne vodopravne inspekcije
Tea Markoč – voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-117

Odjel za Savu
Za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Bjelovarsko-bilogorske (dio koji se nalazi u podslivu Save), Koprivničko-križevačke (dio koji se nalazi u podslivu Save) i Vukovarsko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Save)
Snježana Foretić – voditeljica Odjela
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za Dunav, Dravu i Muru
Za područje Varaždinske, Međimurske, Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske županije (dio koji se nalazi u podslivu Drave), Koprivničko-križevačke županije (dio koji se nalazi u podslivu Drave) i Vukovarsko-srijemske županije (dio koji se nalazi u podslivu Dunava)
Vinka Samardžija-Balent – voditeljica Odjela
Zrinsko-frankopanska 9, 40 000 Čakovec
Tel: Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za slivove južnog Jadrana
Za područje Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije
Slavica Čikotić – voditeljica Odjela
Vukovarska 35, 21 000 Split
Tel: Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Odjel za slivove sjevernog Jadrana
Za područje Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
Vesna Kurtović – voditeljica Odjela
Riva 10, 51 000 Rijeka
Tel: Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Nadzor u području energetike

Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje način i uvjeti za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, obveze energetskih subjekata i kupaca energije tijekom obavljanja elektroenergetske djelatnosti i korištenja energije u pogledu ispunjavanja zahtjeva za sigurnost i kvalitetu opskrbe električnom energijom, obveze energetskih subjekata i kupaca energije pri stavljanju u uporabu odnosno pogona i održavanja elektroenergetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme u pogledu sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom, tehničke zahtjeve za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeve za opću sigurnost proizvoda u području elektroenergetike koji su stavljeni u uporabu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u elektroenergetici; obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, zaštita na radu, tehnički normativi, sigurnost ljudi i imovine, gradnja i uporaba objekata i postrojenja, sanacija devastiranog prostora, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima, pri istraživanju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe; obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na uporabu opreme korištene u toplinarstvu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području toplinarstva, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području toplinarstva, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti opreme koja je stavljena u uporabu u toplinarstvu.

Energetska inspekcija

SU Zagreb – voditeljica Službe
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
(Miramarska 24, 10 000 Zagreb)
Tel: 01/6610-916

Područni ured Zagreb
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
(Miramarska 24, 10 000 Zagreb)
Tel: 01/6610-915, 01/6610-917

Područni ured Rijeka
Užarska 2, 51 000 Rijeka
Tel: 051/214-279

Područni ured Split
Mike Tripala 6, 21 000 Split
Tel: 021/203-719

Zajednički poslovi

SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSPEKCIJE
Ivan Pušić – načelnik Sektora
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba pravnih poslova i unutarnjeg nadzora
Brigitte Mrvelj Čečatka - voditeljica službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje
Branimir Fuk - voditelj službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Sporazumi o suradnji

Sporazum o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša

Sporazum o suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje (pdf)

Sporazum o suradnji prilikom provođenja nadzora prekograničnog prometa pošiljki otpada (pdf)

Izvješća

Izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša

 

Godišnja izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša

Godišnja izvješća o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša

Ostala izvješća

Propisi i međunarodni ugovori

Propisi iz područja zaštite prirode

Propisi iz područja zaštite okoliša

Propisi iz područja otpada

Propisi iz područja zaštite klime i ozona

Propisi iz područja zaštite voda

Propisi iz područja energetike

Ostali propisi

Strategije, planovi i programi

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2018. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2018. godini je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene okolišne dozvole/objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Slijedom prethodno navedenog, u 2018. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće tematske nadzore:

 • koordinirane inspekcijske nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene okolišne dozvole odnosno objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi se nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, u koje su uz inspektore zaštite okoliša uključeni i inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke i zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma.
 • nadzor postrojenja nižeg razreda prema Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari;
 • nadzor provedbe mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš;
 • nadzor odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara;
 • nadzor osoba koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama i nadzor prekograničnog prometa otpadom;
 • nadzor jedinica lokalne samouprave vezano za osiguranje uvjeta za razvrstavanje otpada;
 • nadzor postupanja s biootpadom u ugostiteljskim objektima;
 • nadzor državnih i županijskih lučkih uprava vezano za kontrolu otpada sa brodova;
 • nadzor građevinskih tvrtki;
 • nadzor provedbe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka;
 • nadzor rashladnih jedinica kamiona hladnjača i prikolica hladnjača prema Uredbi (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima
 • nadzor dobavljača tekućih naftnih goriva koji nisu dostavili podatke o količini i kvaliteti goriva u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu.

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2018. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša s izvješćem o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2017. godinu. Inspekcija također prati primjenu, predlaže promjene i sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga MZOE, priprema obavijesti službama za informiranje i odgovora na upite građana te dežura na telefon i e-mail.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima ECRAN/ECENA, IMPEL, INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se i suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša te nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne skupine za inspekciju SEVESO postrojenja. Također je planiran rad na provedbi projekta u okviru IPA 2013 FFRAC projekta „Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša u području kvalitete zraka i kontrole praćenja emisije stakleničkih plinova“ te sudjelovanje u radnim grupama projekata koji se provode u MZOE i drugim državnim tijelima u RH kao i provedba ostalih edukacijskih programa i programa suradnje.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2018. godinu (pdf)

 

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2017. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2017. godini je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene okolišne dozvole/objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Slijedom prethodno navedenog, u 2017. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće tematske nadzore:

 • koordinirane inspekcijske nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene okolišne dozvole odnosno objedinjenih uvjeta zaštite okoliša ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi se nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, u koje su uz inspektore zaštite okoliša uključeni i inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke, zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma.
 • nadzor provedbe mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš;
 • nadzor odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i nadzor reciklažnih dvorišta;
 • nadzor osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama i nadzor prekograničnog prometa otpadom;
 • nadzor obveznika ishođenja dozvole za ispuštanje stakleničkih plinova;
 • nadzor tiskara;
 • nadzor bioplinskih postrojenja;
 • nadzor velikih izvora medicinskog otpada;
 • nadzor turističko - ugostiteljskih objekata (hotela) i nadzor luka;
 • nadzor trgovačkih centara;
 • nadzor proizvođača građevinskih proizvoda i nadzor velikih građevinskih tvrtki.

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2017. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša s izvješćem o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2016. godinu. Inspekcija također prati primjenu, predlaže promjene i sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga MZOE, priprema obavijesti službama za informiranje i odgovora na upite građana te dežura na telefon i e-mail.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima ECRAN/ECENA, IMPEL, INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se i suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša te nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne skupine za inspekciju SEVESO postrojenja. Također je planirana provedba projekta tehničke pomoći 'Jačanje sustava inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš'kao i IPA 2013 FFRAC projekta 'Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj'.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2017. godinu (pdf)

 

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2016. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2016. godini je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene okolišne dozvole/objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Slijedom prethodno navedenog, u 2016. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće tematske nadzore:

 • koordinirane inspekcijske nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene okolišne dozvole odnosno objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi se nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, u koje su uz inspektore zaštite okoliša uključeni i inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke i zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma. U 2016. godini planiraju se koordinirani nadzori 87 operatera.
 • nadzor odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na 280 lokacija,
 • osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje opasnim otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama na cca 100 lokacija, te prekograničnog prometa otpadom, a u suradnji s carinskom službom Ministarstva financija i službenicima Ministarstva unutarnjih poslova,
 • nadzor općina vezano za izradu i provođenje plana gospodarenja otpadom te osiguranje uvjeta za razvrstavanje otpada iz kućanstava (odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, papira, metala, plastike i dr.),
 • nadzor županija i velikih gradova vezano za praćenje kvalitete zraka,
 • nadzor servisera uređaja i opreme koja sadrži kontrolirane i/ili fluorirane stakleničke plinove,
 • nadzor turističko - ugostiteljskih objekata (hotela) i luka nautičkog turizma
 • nadzor brodogradilišta/ rezališta u kojima će se uništavati ribarska plovila
 • nadzor prodavatelja i proizvođača baterija i akumulatora, proizvođača proizvoda od kojih nastaje ambalaža onečišćena opasnim tvarima te proizvođača građevinskih proizvoda.

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2016. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša s izvješćem o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2015. godinu.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima ECRAN/ECENA, IMPEL, INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se i suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša te nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne skupine za inspekciju  SEVESO postrojenja. Također je planiran rad na pripremi i provedbi  projekta u okviru IPA programa i Prijelaznog instrumenta - Instrumenta za jačanje kapaciteta te sudjelovanje u radnim grupama projekata koji se provode u MZOIP i drugim državnim tijelima u RH kao i provedba ostalih edukacijskih programa i programa suradnje.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2016. godinu (pdf)

 

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2015. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2015. godini je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Slijedom prethodno navedenog, u 2015. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće nadzore:

 • koordinirane nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene okolišne dozvole odnosno objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, u koje su uz inspektore zaštite okoliša uključeni i inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke i zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma. U 2015. godini planiraju se koordinirani nadzori 62 operatera.
 • odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na oko 300 lokacija,
 • županija i gradova vezano za izradu i provođenje plana gospodarenja otpadom te izvršenje obveze iz članka 35. Zakona o otpadu (odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, papira, metala, plastike i dr.),
 • gradova, općina i komunalnih poduzeća vezano za primjenu Uredbe o komunalnom otpadu,
 • postupanja s TOOS i obvezom isključivanja halona,
 • osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje opasnim otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama na 100 lokacija, te prekograničnog prometa otpadom na cestovnim, pomorskim i željezničkim graničnim prijelazima kao i u carinarnicama, a u suradnji s carinskom službom Ministarstva financija i službenicima Ministarstva unutarnjih poslova,
 • osoba ovlaštenih za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se bave oporabom i/ili recikliranjem otpada (ambalaža, EE otpad, gume, ulja, metal) i prodavatelja EE opreme,
 • objekata MORH-a (vojna vježbališta).

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2015. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša s godišnjim izvješćem o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2014. godinu.

Za 2015. planirana je provedba twinning light projekta iz IPA I Komponenta 2011 FFRAC programa 'Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i predstavnika nadležnih državnih tijela i drugih institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima dijela protiv okoliša', koji ima za cilj podršku Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u jačanju kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih ključnih dionika u borbi protiv kaznenih djela protiv okoliša u Republici Hrvatskoj.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima IMPEL, RENA , INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša. Planiran je i nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne grupe (TWG 2) za primjenu SEVESO II direktive. TAIEX kao instrument pomoći će se i dalje koristiti u svrhu jačanja kapaciteta inspekcije za provedbu okolišnog zakonodavstva. Planom rada predviđeno je i unaprjeđenje administrativnih kapaciteta inspekcije organizacijom i provedbom ostalih edukacijskih programa i programa suradnje.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2015. godinu (pdf)

 

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2014. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2014. godini je provedba ciljeva Ministarstva zaštite okoliša i prirode određenih sa Strateškim planom Ministarstva za razdoblje 2014.-2016. godina, Godišnjim planom rada Ministarstva za 2014. godinu te sukladno Zakonom o zaštiti okoliša propisanoj obvezi provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša odnosno okolišne dozvolei operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari i izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH. Za pripremu Plana rada od značaja je i kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza kontinuiranog stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada inspektora.

Slijedom prethodno navedenog, u 2014. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće nadzore:

 • operatera koji podliježu obvezi ishođenja i primjene rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišnu dozvolu sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i provedbenim propisima, a nisu podnijeli zahtjev za izdavanje dozvole
 • koordinirane nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, okolišne dozvole i mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, a u iste su uz inspektore zaštite okoliša uključeni inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke i zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma. U 2014. godini planiraju se koordinirani nadzori 49 operatera.
 • oko 400 odlagališta otpada na cijelom području RH u smislu kontrole načina gospodarenja otpadom odnosno provedbe njihove sanacije, te izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
 • prekograničnog prometa otpadom u suradnji s carinskom službom Ministarstva financija i službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, dinamikom od najmanje 3 dana tijekom mjeseca
 • obveznika ishođenja dozvola za ispuštanje stakleničkih plinova odnosno utvrđivanje usklađenosti rada operatera sa mjerama propisanim u dozvolama i provođenje mjera smanjivanja emisija stakleničkih plinova
 • proizvođača odnosno uvoznika EE opreme i uređaja i osoba ovlaštenih za gospodarenje EE otpadom
 • ovlaštenika za skupljanje i skladištenje otpada osim komunalnih društava
 • uvoznika i proizvođača pesticida i DDD sredstava i poljoprivrednih ljekarni radi utvrđivanja načina gospodarenja opasnim otpadom
 • načina gospodarenja građevinskim otpadom

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2014. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša s izvješćem o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2013. godinu.

U travnju 2014. godine planiran je dovršetak twinning projekta u okviru pretpristupnog programa pomoći IPA I. Komponenta 2009 'Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom'. U drugoj polovici godine planirano je stručno osposobljavanje inspekcije zaštite okoliša koje će se provoditi u okviru twinning light projekta iz IPA I Komponenta 2011 FFRAC programa 'Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i predstavnika nadležnih državnih tijela i drugih institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima dijela protiv okoliša'. Cilj projekta je jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih ključnih dionika u borbi protiv kaznenih djela protiv okoliša.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima IMPEL, RENA, INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša. Planiran je i nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne grupe (TWG 2) za primjenu SEVESO II direktive, te sudjelovanje u radnim grupama projekata koji se provode u MZOIP i drugim državnim tijelima u RH i imaju cilj unaprjeđenje inspekcijskog postupanja.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2014. godinu (pdf)

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2013. godinu

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2013. godini je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Slijedom prethodno navedenog, u 2013. godini planira se da inspektori zaštite okoliša obave slijedeće nadzore:

 • operatera koji podliježu obvezi ishođenja i primjene rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
 • koordinirane nadzore operatera koji podliježu obvezi primjene objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, mjera zaštite okoliša određenih u aktu o procjeni utjecaja na okoliš ili primjene Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Ovi nadzori planiraju prema posebnom programu rada na temelju Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša, a u iste su uz inspektore zaštite okoliša uključeni inspektori nadležni za nadzor primjene propisa kojim se uređuje zaštita voda, zaštita od štetnog djelovanja opasnih kemikalija i buke i zaštita od požara, te ovisno o objektu nadzora i inspektori drugih državnih tijela potpisnika Sporazuma. U 2013. godini planiraju se koordinirani nadzori 54 operatera.
 • odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i izvršenja zadaća propisanih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
 • osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje opasnim otpadom i/ili za spaljivanje/suspaljivanje otpada, odnosno osoba kojima su izdane dozvole za gospodarenje neopasnim proizvodnim i komunalnim otpadom radi utvrđivanja usklađenosti njihovog rada s izdanim dozvolama
 • prekograničnog prometa otpadom na cestovnim, pomorskim i željezničkim graničnim prijelazima kao i u carinarnicama, a u suradnji s carinskom službom Ministarstva financija i službenicima Ministarstva unutarnjih poslova
 • obveznika ishođenja dozvola za ispuštanje stakleničkih plinova odnosno utvrđivanje usklađenosti rada operatera sa mjerama propisanim u dozvolama i provođenje mjera smanjivanja emisija stakleničkih plinova
 • proizvođača odnosno uvoznika EE opreme i uređaja, pesticida i DDD sredstava
 • obveznika primjene propisa kojim se uređuju tehnički standardi zaštite okoliša od emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladištenjem i distribucijom benzina te tehnički standardi zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
 • laboratorija koji obavljaju poslove praćenja kakvoće zraka i mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak
 • prometnih pravaca na turističkim područjima i zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode), lukama nautičkog turizma i objektima uz prometne pravce u cilju kontrole postupanja s otpadom i zaštite zraka, a sukladno programu pripremnih i provedbenih aktivnosti za turističku sezonu

Također se nastavlja rad u stručnom tijelu središnje koordinacije Obalne straže RH.

U svrhu učinkovite provedbe planiranih aktivnosti za ove su tematske cjeline zaduženi inspektori – koordinatori.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana.

Od ostalih aktivnosti tijekom 2013. godine inspekcija zaštite okoliša sudjelovat će u pripremi i realizaciji Godišnjeg izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša i Godišnjeg izvješće o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2012. godinu.

Planom rada predviđeno je i unaprjeđenje administrativnih kapaciteta inspekcije koje će se provoditi edukacijom inspektora kroz održavanje radionica s temom otkrivanja i procesuiranja počinitelja kaznenih djela protiv okoliša korištenjem metodologija „trening trenera“, usvojenih tijekom provedbe PHARE 2005 Projekta Prilagodba inspekcije zaštite okoliša za provedbu novog nacionalnog zakonodavstva na području zaštite okoliša, te IPA 2008 twinning projekta „Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša usklađenog sa zakonodavstvom EU u slučajevima kaznenih djela protiv okoliša“.

U suradnji s Agencijom za okoliš Republike Austrije u 2013. godini nastavlja se provedba twinning projekta u okviru IPA I Komponente 2009 programa „Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom“, koji je započeo u lipnju 2012. godine. Uz Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao glavnog korisnika projekta, ključni dionici ovog projekta su:

 • Ministarstvo financija, Carinska uprava;
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Granična policija Uprava za granicu, Uprava kriminalističke policije, predstavnici Mobilnih jedinica prometne policije, Odjela pomorske i aerodromske policije i Policijskih uprava;
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe;
 • Ministarstvo obrane, Obalna straža;
 • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Cilj projekta je ojačati kapacitete za provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom te unaprijediti postupanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode u području nadzora prekograničnog prometa otpadom, kao i postupanje drugih tijela državne uprave u čijoj nadležnosti je kontrola provedbe propisa iz područja prekograničnog prometa otpada. Planirane aktivnosti koje će pomoći u ostvarivanju ciljeva ovog projekta grupirane su u tri komponente:

 1. Razvoj postupaka za koordiniranu provedbu propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom te izrada pripadajućih materijala
 2. Jačanje kapaciteta inspektora zaštite okoliša i ostalih dionika projekta za koordiniranu provedbu propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom kroz 4 preostala modula treninge u 8 gradova diljem Republike Hrvatske, te snimanje filma o nadzoru prekograničnog prometa otpadom koji bi kasnije služio za potrebe daljnje izobrazbe relevantnih službenika
 3. Unaprjeđenje suradnje s ključnim dionicima projekta te INTERPOL-om i EUROPOL-om

Za 2013. planiran je i početak provedbe twinning light projekta iz IPA I Komponenta 2011 FFRAC programa „Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i predstavnika nadležnih državnih tijela i drugih institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima dijela protiv okoliša“, čije se odobrenje od strane DEU očekuje 4. ožujka 2013., a koji ima za cilj podršku Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u jačanju kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih ključnih dionika u borbi protiv kaznenih djela protiv okoliša u Republici Hrvatskoj.

Inspekcija zaštite okoliša nastavit će sudjelovanje u radu i aktivnostima IMPEL, RENA , INECE i THEMIS mreža, a nastavit će se suradnja i rad u okviru INTERPOL-ove Radne grupe Sprečavanja kaznenih djela na štetu okoliša. U skladu sa zaključcima IPA 2008 twinning projekta „Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša usklađenog sa zakonodavstvom EU u slučajevima kaznenih djela protiv okoliša i prema preporukama INTERPOL-ovog NEST (National Environmental Task Forces)  koncepta  , nastavit će se unapređenje suradnje između nadležnih tijela osnivanjem Nacionalnog operativnog tima za sprečavanje kaznenih djela protiv okoliša potpisivanjem sporazuma o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova i Carinske uprave Ministarstva financija, Državnog odvjetništva i Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Republika Hrvatska će redovito izvještavati o napretku uspostavljanja Nacionalnog operativnog tima za sprečavanje kaznenih djela protiv okoliša u Republici Hrvatskoj. Planiran je i nastavak aktivnosti u okviru Tehničke radne grupe (TWG 2) za primjenu SEVESO II direktive.  TAIEX kao instrument pomoći će se i dalje koristiti u svrhu jačanja kapaciteta inspekcije za provedbu okolišnog zakonodavstva.

Plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2013. godinu (pdf)

Program koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2018. godini

Plan koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2017. godini

Plan koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2016. godini

Plan koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2015. godini

Plan koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2014. godini

Plan koordiniranih inspekcijskih nadzora u 2013. godini

Plan nadzora pošiljaka otpada RH za razdoblje od 2017. – 2019.

Ostale aktivnosti inspekcije

IPA 2013 FFRAC projekt 'Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj'

U Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike je u veljači 2017. godine započeo s provedbom projekt tehničke pomoći 'Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj' (broj ugovora: 2013-04-40-010201). Vrijednost projekta je 425.000 eura, te se 90% ugovorenog iznosa financira iz programa IPA, a 10% predstavlja nacionalno sufinanciranje. U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga, tj. za provedbu projekta odabrana je tvrtka Ekonerg – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove - inspekcija zaštite okoliša. Uz inspekciju zaštite okoliša, u projektu će sudjelovati i Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike); Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, te predstavnici industrijskog sektora uključujući akreditirane verifikatore. Projekt traje 16 mjeseci s početkom provedbe 20. veljače 2017. godine.

Cilj projekta je poboljšanje praćenja kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova s ciljem ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja cjelokupnog stanja okoliša i smanjenja onečišćenja zraka u Republici Hrvatskoj, kroz unapređenje inspekcije zaštite okoliša u svrhu učinkovitijeg nadzora praćenja kvalitete zraka i svih subjekata prema obvezama u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sljedećih glavnih rezultata:

 • 1.1. Izrada analize trenutnog stanja u Hrvatskoj vezanog uz praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova te Izvješća o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj u vezi s praćenjem kvalitete zraka i sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova uključujući i preporuke za primjenu i kontrolu provedbe svih zakonskih i institucionalnih uvjeta vezanih za praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
 • 1.2. Izrada Priručnika za inspektore i ciljne skupine za provedbu propisa o praćenju kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

 • 2.1. Dizajniranje programa obuke za sve uključene ciljne skupine
 • 2.2. Provođenje programa obuke za sve uključene ciljne skupine
 • 2.3. Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša kroz radionice i putem dvaju studijskih posjeta

 • 3.1. Proizvodnja filma/DVDa o postupcima kontrole provedbe u području praćenja kvalitete zraka i trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
 • 3.2. Dizajniranje, uspostavljanje i redovito ažuriranje web-stranice projekta

Informacije o projektu će biti pravovremeno dostupne na web portalu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoip.hr), odnosno i na samoj web stranici projekta koja će biti uspostavljena u roku od 60 dana od početka projekta.

03.04.2017. - Održana svečanost otvorenja projekta (pdf) 

Više o provedbi projekta možete saznati na:
http://www.ipa-inzrak.info/

EU projekt tehničke pomoći 'Jačanje sustava inspekcijskih nadzora industrijskih postrojenja koja značajno utječu na okoliš' (TF/HR/P2-M2-O6-1801)

Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt) je u otvorenom postupku javnog nadmetanja izabrana za provedbu projekta tehničke pomoći 'Jačanje sustava inspekcijskih nadzora postrojenja koja značajno utječu na okoliš' (broj ugovora: TF/HR/P2-M2-O6-1801). Vrijednost projekta je 398.580,00 eura od čega se 90% vrijednosti projekta financira iz programa Prijelazni instrument a 10% je nacionalno sufinancirano.

Glavni korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) – Uprava za inspekcijske poslove - inspekcija zaštite okoliša. Uz inspekciju zaštite okoliša, u projektu sudjeluju i suradne inspekcije uključene u inspekcijske nadzore zaštite okoliša postrojenja koja značajno utječu na okoliš (koordinirani nadzori). Suradne inspekcije su:

 • Vodopravna inspekcija (MZOE)
 • Veterinarska inspekcija (Ministarstvo poljoprivrede)
 • Sanitarna inspekcija (Ministarstvo zdravstva)
 • Rudarska inspekcija (MZOE i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta)
 • Elektroenergetska inspekcija (MZOE)
 • Inspekcija opreme pod tlakom (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta)
 • Inspekcija zaštite na radu (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
 • Inspekcija zaštite od požara (Ministarstvo unutarnjih poslova)
 • Inspekcija zaštite i spašavanja (Državna uprava za zaštitu i spašavanje).

Uz navedene suradne inspekcije značajnu ulogu u provedbi projekta imati će i predstavnici industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva.

Projekt traje 12 mjeseci s početkom provedbe 9. siječnja 2017. godine.

Cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju cjelokupnog stanja okoliša u Republici Hrvatskoj i smanjenju onečišćenja kroz unaprjeđenje inspekcijskih nadzora.

Projekt je odgovor Republike Hrvatske na obvezu učinkovite provedbe članka 23. Direktive o industrijskim emisijama – IED (2010/75/EU) kojim se države članice obvezuju na uspostavu inspekcijskog sustava za ispitivanje punog opsega učinaka na okoliš od strane postrojenja koja značajno utječu na okoliš. IED je prva direktiva iz područja okolišnog acquis-a koja propisuje zakonsku obvezu uspostave sustava inspekcijskih nadzora u području zaštite okoliša. Do IED-a su inspekcijski nadzori bili regulirani samo na razini preporuke (Preporuka EU-a 2001/331/EC o minimalnim kriterijima za inspekcijske nadzore zaštite okoliša), koja nije obvezujući instrument za države članice.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sljedećih glavnih rezultata:

 1. Provedba analize i izrada Izvješća o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj vezano za usklađenost s odredbama Direktive o industrijskim emisijama te izrada preporuka za unaprjeđenje provedbe i kontrolu provedbe propisa u području industrijskih emisija
 2. Izrada i distribucija Smjernica za provedbu inspekcijskih nadzora usklađenosti rada operatera s dozvolama izdanim sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša
 3. Unaprjeđenje kapaciteta ciljnih skupina koji se odnose na inspekcijska tijela u području nadzora industrijskih postrojenja koja imaju značajan utjecaj na okoliš kroz ciljane edukacije i studijsku posjetu
 4. Unaprjeđenje komunikacije i suradnje MZOE-a s predstavnicima industrijskog sektora, akademske zajednice i civilnog društva kroz održane dvije panel rasprave.
  Projekt će biti službeno predstavljen na javnom predstavljanju (kick-off) koje je planirano za veljaču 2017. godine.

Informacije o projektu će biti pravovremeno dostupne na web portalu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr).

Informacija o projektu će također biti objavljena na web portalu Austrijske agencije za okoliš.

17.02.2017. - Održana svečanost otvorenja projekta (pdf)

22.03.2017. - Održana prva panel diskusija (pdf)

14.09.2017. - Izvješće o trenutnom stanju u području zaštite okoliša u RH (pdf)

18.12.2017. - Smjernice za provedbu inspekcijskog nadzora usklađenosti rada operatera s uvjetima iz dozvola izdanih sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša i proces ukidanja te izmjena i/ili dopuna dozvola (pdf)

28.12.2017. - Održana svečanost zatvaranja projekta (pdf)

 

 

IPA 2011 FFRAC twinning light projekt 'Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih nadležnih državnih tijela i institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima djela protiv okoliša'

Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode započela je dana 1. prosinca 2014. godine provedbu IPA 2011 FFRAC twinning light projekta pod nazivom 'Jačanje kapaciteta inspekcije zaštite okoliša i drugih nadležnih državnih tijela i institucija za sprečavanje, prepoznavanje, istrage i procesuiranja u slučajevima djela protiv okoliša'.

Projekt je trajao 6+3 mjeseca i provodio se u suradnji s Austrijskom agencijom za okoliš koja je uz svoje stručnjake u provedbi projekta koristila i stručnjake iz Belgije, Nizozemske, Švedske i Slovenije te po potrebi i stručnjake iz međunarodnih institucija.

Uz glavnog korisnika projekta, inspekciju zaštite okoliša Uprave za inspekcijske poslove MZOIP-a, u projektu su također sudjelovali i predstavnici drugih službi MZOIP-a, Ministarstva pravosuđa, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Pravosudne akademije, Ministarstva unutarnjih poslova – Ravnateljstva policije, Ministarstva financija – Carinske uprave, Ministarstva poljoprivrede – vodopravne inspekcije, Ministarstva zdravlja – sanitarne inspekcije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Prekršajnih sudova, Kaznenih sudova, Visokog upravnog suda te Hrvatske udruge sudskih vještaka.

Cilj projekta je unaprjeđenje sustava zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na provedbi propisa, uspostavljanju struktura nužnih za zaštitu okoliša putem kaznenog prava, povećanju broja otkrivenih i procesuiranih djela na štetu okoliša, jačanju provedbenih kapaciteta, te unapređenju suradnje između ključnih dionika.

Glavne projektne aktivnosti podijeljene su prema osnovnim tematskim područjima kako bi se postigla 4 osnovna rezultata:

 • Rezultat 1 – izrada preporuka za unapređenje suradnje svih dionika u području kaznenih djela protiv okoliša,
 • Rezultat 2 – izrada preporuka za izradu inspekcijskih planova, kao i smjernica za provedbu Direktive o industrijskim onečišćenjima (IED) bazirano na iskustvima zemalja članica EU,
 • Rezultat 3 – priprema treninga materijala i provedba programa edukacije vezano za provedbu IED, u koji će biti uključeni predstavnici svih dionika i provodit će se za 5 odvojenih grupa (2 grupe u Zagrebu te po jedna u Splitu, Osijeku i Rijeci) u trajanju od 2 dana
 • Rezultat 4 – priprema treninga materijala i provedba programa edukacije vezano za područje kaznenih djela protiv okoliša na bazi iskustava u predmetima iz prakse, u koji će biti uključeni predstavnici svih dionika i provodit će se za 5 odvojenih grupa (2 grupe u Zagrebu te po jedna u Splitu, Osijeku i Rijeci) u trajanju od 2 dana.

Prve projektne aktivnosti započele su 15. prosinca 2014. godine radnim sastancima voditelja projekta i stručnjaka s projektnim timom i predstavnicima svih dionika kako bi u što kraćem vremenskom razdoblju bili u mogućnosti realizirati prve rezultate.

Preporuke projekta (pdf)

21.05.2015. - Održana svečanost zatvaranja projekta

 

IPA 2009 twinning projekt 'Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom'

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske uspješno je provelo EU IPA 2009 twinning projekt 'Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom', u razdoblju od lipnja 2012. do travnja 2014. godine.

Projekt je bio ukupne vrijednosti 1.160.000 eura i s 95% sredstava financirala ga je Europska unija u okviru IPA programa I Komponenta dok je preostalih 5% sufinancirala Republika Hrvatska. 

Cilj projekta bio je ojačati kapacitete za provedbu nacionalnih i međunarodnih propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom te unaprijediti postupanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode u području nadzora prekograničnog prometa otpadom, kao i postupanje drugih ključnih dionika.

Uz Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Upravu za inspekcijske poslove, kao glavnog korisnika projekta, ključni dionici ovog projekta bili su:

 • Ministarstvo financija - Carinska uprava;
 • Ministarstvo unutarnjih poslova - Granična policija Uprave za granicu, kao i predstavnici Uprave kriminalističke policije, predstavnici Mobilnih jedinica prometne policije, Odjela pomorske i aerodromske policije, predstavnici Policijskih uprava
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Uprava sigurnosti plovidbe;
 • Ministarstvo obrane - Obalna straža;
 • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

Tijekom provedbe projekta  napravljena je procjena postojećeg stanja u RH (organizacijske strukture, odnosa između ključnih dionika i modela suradnje) vezano za provedbu propisa koji uređuju prekogranični promet otpadom, s naglaskom na Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), te usporedba sa stanjem u odabranim zemljama članicama EU,  razvijeni su Postupci za koordiniranu provedbu propisa vezanih uz prekogranični promet otpadom za inspektore zaštite okoliša i ostale relevantne dionike pa je tako izrađen Priručnik za koordiniranu provedbu Uredbe (EZ) br. 1013/2006 (direktno primjenjivu u RH kao državi članici EU) i relevantnih odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom te izrađeni  dokumenti: Katalog otpada i Džepni priručnik kao pomoć kod inspekcijskih nadzora pošiljki otpada.

Proveden  je opsežan Program edukacije za inspektore zaštite okoliša i ostale dionike te snimljen film 'Stop nezakonitim pošiljkama otpada' o inspekcijskim nadzorima prekograničnog prometa otpadom za potrebe daljnje edukacije i održivosti projekta.

 

Obuka iz područja suzbijanja djela protiv okoliša u sklopu IPA FFRAC 2011 projekta

Prezentacije:

Program obuke

 

Obuka iz područja inspekcijskih nadzora sukladno Direktivi o industrijskim emisijama (2010/75/EC)

Katalog otpada - Smjernice za korištenje Priloga III-V Uredbe (EZ) 1013/2006 o otpremi pošiljaka otpada

IMPEL mreža

IMPEL je Europska mreža za kontrolu provedbe okolišnog zakonodavstva koja trenutno broji 50 članica iz 35 zemalja -  članica EU, te članica EEA i EFTA, uključujući Švicarsku i Norvešku, Republiku Makedoniju, Tursku, Island, Kosovo i Albaniju. Republika Hrvatska odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je punopravna članica IMPEL mreže od 2004. godine. Do tada je Republika Hrvatska imala status zemlje promatrača.

Rad u IMPEL mreži odvija se putem koordinacije koju u svakoj zemlji članici obavljaju nacionalni koordinatori i /ili visoki nacionalni predstavnici.

Visoka nacionalna predstavnica  za Republiku Hrvatsku je pomoćnica ministra za inspekcijske poslove Snježana Hopp, e-mail: pomocnik.inspekcija@mzoe.hr, a nacionalna koordinatorica je voditeljica Službe inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka Dubravka Pajkin Tučkar, e-mail: dubravka.pajkin.tuckar@mzoe.hr.
Rad u IMPEL mreži odvija se kroz pet radnih grupa u koje  je svaka članica nominirala svoj predstavnike:

• Industrija i zrak
• Otpad i prekogranični promet otpadom
• Voda i tlo
• Zaštita prirode
• Međusektorska Cross cutting radna grupa  
Više o radu IMPEL mreže  i  o provedbi pojedinih projekata, u koje je Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike aktivno uključena od 2001. godine putem svojih predstavnika, možete pratiti na slijedećim linkovima:

• IMPEL Network: https://vimeo.com/172708248
• Industry and Air: https://vimeo.com/177987730
• Waste and TFS: https://vimeo.com/177987738
• Water and Land: https://vimeo.com/176434260
• Nature protection: https://vimeo.com/176434256
• Cross-cutting: https://vimeo.com/176434259

IMPEL proslavio 25. godišnjicu


IMPEL lista projekata 2018 - MZOE sudionici (pdf)

IMPEL - predstavnici MZOE u ekspert grupama (pdf)

 

ENPE mreža

Godišnji sastanak inspekcije

Međunarodne aktivnosti inspekcije zaštite okoliša

Suradnja inspekcije zaštite okoliša s drugim tijelima i institucijama

Aktivnosti inspekcije zaštite prirode