Propisi iz područja vodnoga gospodarstva

Propisi

 • Zakon o vodama
  Narodne novine 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 63/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o vodama


Popis podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o vodama:

 • Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda
  Narodne novine 89/10, 46/12, 51/13 i 120/14

 • Uredba o uslužnim područjima
  Narodne novine 67/14

 • Uredba o standardu kakvoće voda
  Narodne novine 73/13, 151/14, 78/15 i 61/16

 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva
  Narodne novine 112/10

 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga
  Narodne novine 112/10

 • Uredba o kakvoći voda za kupanje
  Narodne novine 51/14

 • Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
  Narodne novine 66/11 i 47/13

 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe
  Narodne novine 114/10

 • Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje
  Narodne novine 83/10 i 76/14

 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  Narodne novine 3/11

 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora
  Narodne novine 114/10 i 142/12

 • Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima
  Narodne novine 74/13 i 53/16

 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije
  Narodne novine 120/10

 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obav¬ljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora
  Narodne novine 73/10

 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
  Narodne novine broj 7/13

 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
  Narodne novine 83/10, 126/12 i 112/14

 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
  Narodne novine 74/13 i 140/15

 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra
  Narodne novine 1/11 i 118/12

 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
  Narodne novine 28/11 i 16/14

 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje
  Narodne novine 28/11 i 16/14

 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
  Narodne novine 1/11

 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda
  Narodne novine 81/10

 • Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska
  Narodne novine 80/10 i 3/14

 • Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska
  Narodne novine 80/10 i 3/14

 • Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima
  Narodne novine 48/14

 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
  Narodne novine 78/10, 79/13 i 9/14

 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
  Narodne novine 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16

 • Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora
  Narodne novine 97/10 i 31/13

 • Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku
  Narodne novine 83/10

 • Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak
  Narodne novine 80/10

 • Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
  Narodne novine 89/10 i 88/11

 • Odluka o Popisu voda I. reda
  Narodne novine 79/10

 • Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša
  Narodne novine 78/11

 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 130/12

 • Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba
  Narodne novine 33/11

 • Odluka o određivanju osjetljivih područja
  Narodne novine 81/10 i 141/15

 • Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora
  Narodne novine 89/10

 • Odluka o granicama vodnih područja
  Narodne novine 79/10

 • Državni plan obrane od poplava
  Narodne novine 84/10

 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
  Narodne novine 5/11

 

 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
  Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15 i 120/16

  Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 90/11) djelomično ukinute pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Popis podzakonskih akata donesenih na temelju Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

 • Uredba o visini vodnoga doprinosa
  Narodne novine 78/10, 76/11, 19/12, 151/13 i 83/15

 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda
  Narodne novine 82/10, 83/12 i 151/13

 • Uredba o visini naknade za uređenje voda
  Narodne novine 82/10 i 108/13

 • Uredba o visini naknade za korištenje voda
  Narodne novine 82/10, 83/12 i 10/14

 • Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građe¬vina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
  Narodne novine 109/11

 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba
  Narodne novine 83/10

 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
  Narodne novine 107/14

 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda
  Narodne novine 83/10 i 126/13

 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
  Narodne novine 84/10 i 146/12

 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
  Narodne novine 83/10 i 160/13

 

Metodologije