Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka mreža Natura 2000 u Republici Hrvatskoj

Natura 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13 i 105/15) utvrđena je ekološka mreža Republike Hrvatske koja se ujedno smatra i područjima Natura 2000. Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,73% kopnenog teritorija i 15,42% obalnog mora.

Ekološku mrežu čine:

  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice - POP), koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 1. Uredbe, i
  • područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS), koja su sastavni dio Priloga III. Dijela 2. Uredbe. 

Detaljni podaci o područjima ekološke mreže, uključujući i podatke o granicama područja, dostupni su putem web portala Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal).

 

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Očuvanje područja ekološke mreže osigurava se uz provođenje postupka ocjene prihvatljivosti i učinkovitim upravljanjem područjem ekološke mreže.

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj plana, programa ili zahvata, samog i s drugim planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Ocjena prihvatljivosti provodi se za plan, program ili zahvat, odnosno dijelove plana, programa ili zahvata koji sam ili s drugim planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.Ocjena prihvatljivosti provodi se i za strategije za koje je posebnim propisom propisana obveza strateške procjene.

Ocjena prihvatljivosti sastoji se od:

  • prethodne ocjene prihvatljivosti (Prethodna ocjena);
  • glavne ocjene prihvatljivosti (Glavna ocjena);
  • utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i odobravanja zahvata uz kompenzacijske uvjete.

Ocjena prihvatljivosti za strategije, planove, programe i zahvate provodi se u skladu s odredbama članaka 24. do 51. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013).

O tijeku i ishodu postupka Ocjene prihvatljivosti čija je provedba u nadležnosti ovoga Ministarstva javnost i zainteresirana javnost obavještava se putem internetske stranice Ministarstva.

Postupci Glavne ocjene u nadležnosti Ministarstva

Radovi sanacije korita, uklanjanje nanosa i radovi redovitog održavanja vodnog režima na rijeci Bregani

Pregrada na rukavcu starog toka rijeke Drave

Optimizacija sustava navodnjavanja Donja Neretva – podsustava Koševo-Vrbovci

Nastavak vodoistražnih radova na području Korenice - istražno bušenje

Sunčana elektrana Orlec Trinklet - istok

Vjetroelektrana Mideno brdo

Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, zaštitnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice

Zaštita obala rijeke Zrmanje na području Šibensko-kninske i Zadarske županije

Turističko naselje u uvali Livka s lukom nautičkog turizma (otok Šolta)

Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina na području Vukovarsko-srijemske županije

Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ - bosutskog polja, 7. faza - dionica spoja s rijekom Savom na području Brodsko-posavske županije

Hidroelektrana Ombla

Izgradnja aerodroma Rab

Sanacija mosta Plitvice na LC 59 135 Poljanak - Plitvica Selo

Izvanredno održavanje državne ceste DC117 (Komiža-Vis), dionica: odvojak za Rukavac - Vis

Most kopno - poluotok Pelješac s pristupnim cestama

Razvoj turističke infrastrukture na području općine Lipovljani - Modernizacija prometnice L33138 i dijela Ž3215, modernizacija prometnice od Ž3215 do ribnjaka, modernizacija prometnice L33139

Sanacija eksploatacijskog polja gipsa 'Slane stine - Karakašica' - promjena sanacijskog materijala s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti

Izgradnja lučice Crkvine u Parku prirode Vransko jezero

Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Save od rkm 310,0 do rkm 615,0 na području Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije

Uklanjanje viška riječnog nanosa u svrhu održavanja vodnog režima i plovnosti rijeke Drave

Retencija Drežničko polje u Karlovačkoj županiji

Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok

Autocesta A5: granica R. Mađarske (GP Branjin Vrh)-Beli Manastir-Osijek-granica BiH (GP Svilaj), dionica: Beli Manastir-Osijek i dionica: granica R. Mađarske-Beli Manastir

Brza cesta: Granica Republike Mađarske - Virovitica - Okučani - granica BiH, dionica: Okučani - granica BiH

Sustav obrane od poplava srednjeg Posavlja - dio čvora Brodarci - čvor Brodarci - 1. faza - MHE Brodarci, Grad Karlovac

Postupci Glavne ocjene u nadležnosti županijskih upravnih tijela odnosno Grada Zagreba

Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda rijeke Orljave- 2. etapa: izgradnja obaloutvrde na desnoj obali rijeke Orljave od stacionaže 35+650.22 do 35+900.22

Ekološka revitalizacija područja starog korita rijeke Vuke – Antinski serpentin

Održavanje korita rijeke Dretulje na području Općine Plaški

Obnova desnog nasipa rijeke Save s obaloutvrdama - dionica Drnek - Suša

Lječilišno-turistički kompleks 'Meline' u zaljevu Soline, otok Krk

Postupci utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa

Postupci prethodne ocjene 2017.

Postupci prethodne ocjene 2016.

Postupci prethodne ocjene 2015.

Postupci prethodne ocjene 2014.

Postupci prethodne ocjene 2013.