Dozvole i odobrenja

Sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ('Narodne novine', br. 94/13), pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost sakupljanja oporabe, zbrinjavanja odnosno druge obrade otpada.

Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koriste se obrasci propisani Pravilnikom o gospodarenju otpadom ('Narodne novine', br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15):

23.05.2014. - Objašnjenje o namjeni građevina za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (pdf)

Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na internetskoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

 

Informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, sukladno čl. 93. Zakona

 

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom

31.05.2017. - UNIMER d.o.o., Čakovec, na lokaciji u Čakovcu

04.05.2017. - CIAK d.o.o., Donji Stupnik, na lokaciji u Zaboku

19.04.2017. - INA MAZIVA d.o.o., Zagreb, na lokaciji u Zagrebu

05.04.2017. - Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Zabok