Obrasci i očevidnici

Obrasci iz područja zaštite zraka

Obrasci REGVOC i EHOS

Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 117/12) propisuju se granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i dopušteno prekoračenje graničnih vrijednosti emisija za određeno razdoblje. Nepokretni izvori su: točkasti (kod kojih se onečišćujuće tvari ispuštaju u zrak kroz za to oblikovane ispuste: postrojenja, tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji, građevine i slično) i difuzni (kod kojih se onečišćujuće tvari unose u zrak bez određena ispusta/dimnjaka: uređaji, određene aktivnosti, površine i druga mjesta).

Postrojenja u kojima se obavljaju aktivnosti u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve koje bi mogle utjecati na emisije, operater postrojenja, mora prijaviti u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve. Prijava za upis u Registar podnosi se na obrascu REGVOC.

Operateri postrojenja koji su u obvezi izraditi godišnje izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva koje dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu dostavljaju ga na obrascu EHOS.

Popunjeni obrasci REGVOC i EHOS dostavljaju se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, Zagreb.

23.12.2014. - Informacija o obvezama operatera postrojenja koji se bave aktivnošću iz članka 77. stavka 1. sukladno Uredbi o graničnim emisijama onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine 117/2012 i 90/2014) (pdf)

 

Obrasci Odjela za okolišnu dozvolu